تبلیغات متنی
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
Hookah Shisha Tobacco
خرید از چین
اینترفایل|فروشگاه فایل
انجام پروژه متلب
لوازم یدکی ال ۹۰
فروشگاه محصولات بهداشتی
Barabas Ropa de hombre
دامنه های آزاد شده
خرید سیسیکم
خرید و فروش دامنه
ساندویچ پانل
خرید روغن خراطین
خرید iptv
ای توپی پوزیشنر
خرید سیسیکم
روغن خراطین
قیمت لوله استیل
تجهیز صنعت
بهترین مدل های فرش پذیرایی چیست؟

اخبار صنعت فرش و گلیم ایران و جهان

اخبار صنعت فرش و گلیم ایران و جهان را در این مرجع خبری بخوانید.

بهترین مدل های فرش پذیرایی چیست؟

رضا تنها (1388) در پژوهش خود با عنوان «اولویتبندی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری گردشگری شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران خارجی» به این نتیجه رسید که از دیدگاه گردشگران داخلی، اصفهان به منزلة یک مقصد گردشگری در مقایسه با رقبای داخلی، در عامل منابع فرهنگی و میراث تاریخی نسبت سایر عوامل، رقابتپذیری بیشتری دارد. نتایج پژوهش نشان میدهد اولویت صنعت گردشگری برای دولت، کلیدیترین شاخص برای افزایش رقابتپذیری صنعت گردشگری استان فارس بوده و جایگاه نازل ایران از منظر این شاخص در آخرین رتبهبندی مجمع جهانی اقتصاد، بیانکنندة لزوم توجه روزافزون دولت به توسعة صنعت گردشگری است. برای دسترسی به اطلاعات فنی بیشتر ، می توانید به Australian Standard 2560.2.1 مراجعه کنید. پرسشنامه براساس شاخصهای موجود در گزارش رقابتپذیری و با توجه به شرایط شهر بیرجند با طیف لیکرت (5) گزینهای تنظیم و با روش میدانی و 50 پرسشنامه به طور تصادفی از گردشگرانی که در مکانهای تاریخی شهر بیرجند حاضر بودند، دادههای لازم گردآوری شد. این رکن عواملی را نظیر میزان هزینهکرد دولت در حوزة گردشگری و سفر، اثربخشی بازاریابی و برندینگ کشور و بهموقع و کافیبودن اطلاعات مرتبط با این حوزه بررسی میکند؛ اینها شاخصهایی هستند که میزان توجه و اهمیت کشور را نیز به صنعت گردشگری نشان میدهند.

دومینگز و همکاران (2014) در پژوهش خود به رقابتپذیری مقاصد گردشگران توجه کردند و دو کشور اسپانیا و استرالیا را مقایسه کردند. جعفرتاش و پویانزاده (1393) در پژوهش خود، «ارزیابی و اولویتبندی شاخصهای رقابتپذیری صنعت گردشگری ایران»، تلاش کردهاند با استناد به نظریههای نوین رقابتپذیری گردشگری و بهرهگیری از روش پیمایشی، یک رهیافت کمّی را برای ارزیابی شاخصهای رقابتپذیری صنعت گردشگری و اولویتبندی اقدامات لازم برای افزایش توان رقابتی ارائه کنند. برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ به کار رفت. گوفی (2013) با بسط الگوی ریچی و کروچ (1999) و دستهبندی بعضی از مشخصههای اولیة رقابتپذیری به روشی متفاوت از آنها، 7 حیطة اصلی مشخصکنندة رقابتپذیریگردشگری را بیان میکند که عبارتاند از: منابع کلیدی و جاذبههای کلیدی، خدمات گردشگری، زیرساختهای عمومی، عوامل حمایتی، سیاستگذاری گردشگری، برنامهریزی و توسعه، مدیریت مقصد گردشگری و تقاضای گردشگری. سایر عوامل به ترتیب اولویت عبارتاند از: زیرساختهای عمومی، امنیت، شرایط گردشگر، دسترسی، زیرساختهای گردشگری، سرگرمیها، خرید، میهماننوازی، موقعیت، فعالیتهای تفریحی، منابع طبیعی و قیمت. رکن ششم: اولویتدهی به سفر و گردشگری. رکن چهاردهم: منابع فرهنگی و تجارت سفر. رکن سیزدهم: منابع طبیعی. اهمیت محیط طبیعی در ایجاد محیطی جذاب برای گردشگری انکارنشدنی است؛ از این رو سیاستها و عواملی که پایداری محیطی را بهبود میبخشند، مزیتی مهم در تضمین جذابیت یک مقصد در آینده به شمار میروند.

پورنامداریان و موسوی مینویسند: «باید خوشه را همان عذرا یا سنبله معنی کرد و سنبله را در مصرع دوم، ضمن هم معنایی آن با خوشه (یعنی همان برج سنبله) خوشه­ای به حساب آورد که عذرا به دست راست گرفته است» (پورنامداریان و موسوی، 1389: 130). در این شرح، مطابق سنن ادبی، سنبلِ تر به معنی زلف خوشبو و معطر دانسته شده است و در ادامه آمده است: «برج سنبله (که مانند زنی است) که از وجود نورانی و معطر پیامبر (ص) برای خود زلف معطر و خوشبو ساخته است، خوشة گندمی را که به دست راست دارد، برای شیر (برج اسد) انداخته است. به طور مثال در صورتی که به دنبال قیمت گلیم 2 در 3 هستید می توانید این دو عدد را در هم ضرب کرده که 6 میشود و در نهایت آن را در 48 ضرب کنید تا قیمت سایز مد نظر به دست بیاید. بررسی دقیقتر تغییرات رتبة ایران در بین زیرشاخصهای اصلی، دید بهتری را دربارة بهبود 4 پلهای رتبة ایـران در سـال 2017 نسبت به سال 2015 ارائه میدهد. امتیاز ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری 2017، معادل 4/3 اسـت کـه ایـن امتیـاز در سـال 2015، 3/3 بـوده اسـت.

خرید قسطی فرش ماشینی فرش نگین مشهد هلال برای راحتی شما عزیزان خرید قسطی فرش را در نظر گرفته است. شما خریداران می توانید از شرایط اقساط ۳۶ ماهه بدون پیش پرداخت و ضامن استفاده کنید و تا سقف ۵۰ میلیون تومان خرید خود را انجام دهید. برای دریافت راهنمایی و اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره تماس ۰۳۱۵۴۷۶۰۷۸۰ و ۰۹۳۹۳۶۱۸۱۸۳ یا شبکه های اجتماعی با ما در تماس باشید. برای خرید اقساطی فرش می توانید به صورت حضوری در نمایشگاه فرش نگین مشهد هلال واقع در شهرستان آران و بیدگل و یا مراجعه به نمایندگان ما در شهرستان ها اقدام به خرید خود کنید. همچنین برای آسایش شما امکان خرید اینترنتی فرش نیز محیا گردیده است. تفاوت خرید اقساطی فرش با خرید نقدی در خرید نقدی فرش شما از تخفیف بیشتری برخوردار هستید و در خرید قسطی فرش حداکثر با توجه به زمان اقساط که ۳۶ ماهه است شامل افزایش ۱۵% می گردد. همچنین از این مزیت برخوردارید که فرش قسطی خود را بدون پیش پرداخت خرید می کنید و ماهانه با پرداخت مبلغ کمی از فاکتور خود از آسایش بیشتری در خرید فرش برخوردار می شوید. برای اطلاع از قیمت فرش نگین مشهد هلال می توانید با ما در تماس باشید. براساس گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری، ایـران در شـاخص قیمـت رقـابتی در سـال 2017 هماننـد سـال 2015، همچنان رتبة اول را دارد. ایران در سال 2011 رتبه 114 از بین 139 کشور، در سال 2013 با 16 پله صعود رتبة 98 از بین 140 کشور، در سـال 2015 رتبـة 97 از بین 141 کشور و درنهایت در سال 2017 با 4 پله صعود رتبة 93 از بین 136 کشور جهان را به خود اختصـاص داده است. در سایر شاخصها، به جز شاخص بهداشت و سلامت که در هر دو گزارش اخیـر در آنها رتبـة 93 را به دست آورده، در سه شاخص منابع فرهنگی، پایداری محیطی و منابع طبیعی، جایگاه ایران تنزل یافته و در سایر شاخصها ازجملـه زیرساختهای زمینی و هوایی، زیرساختهای حملونقل هوایی، منابع انسانی و بازار کـار، بـازبـودن بـینالمللـی، زیـرسـاخت خدمات گردشگری، محیط کسبوکار، اولویتبخشی سفر و گردشگری، آمـادهسـازی فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات و ایمنـی و امنیت، رتبة ایران بهبود یافته است. متوسط رو به کم و انتخاب بیرجند به دلیل تجربة قبلی بسیار زیاد تشخیص داده شده است. همانطور که در جدول (4) دیده میشود در مؤلفة توسعة فرهنگی، گویة فرهنگ میهماننوازی بسیار زیاد و زندگی شبانه همچون گردش در بافت تاریخی و فعالیت بازار در شب، متوسط است که این مسئله از احساس امنیت میکاهد؛ زیرا در این قسمت از شهر که به نوعی مرکز تجاری است، در ساعات اولیة روز انبوهی از جمعیت تردد میکنند، ولی در اوایل شب خالی از جمعیت میشود.

موضوع :
برچسب ها : جاجیم فرش,قیمت گلیم,گلیم جاجیم,گلیم فرش نگین مشهد,گلیم ماشینی,جاجیم,جاجیم سنتی,جاجیم و گلیم,خرید اینترنتی گلیم فرش,خرید اینترنتی گلیم فرش ماشینی,
امتیاز : 4 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6
+ نوشته شده در جمعه 17 ارديبهشت 1400ساعت 2:55 توسط Native Son | تعداد بازديد : 156 | |